Programi Mësimor BA Juridik

Profili dhe organizimi i programit: Juridik

Kolegji ISPE ka krijuar një kurrikulë bashkëkohore e cila mbështetet në standardet ndërkombëtare të arsimit të lartë dhe që do të aftësojë studentët në këtë fushë të prodhojë kuadro cilësore dhe të mirëfillta për ti shërbyer tregut të punës.

E Drejta Evropiane, Tregu I Brendshëm I Bashkimit Evropian, Konkurrenca dhe e Drejta e Punës në BE, janë vetëm disa nga lëndët mësimore të cilat do të zhvillohen krahas studimit të së drejtës duke I dhënë këtij programi një diversitet të mundësive të shkëlqyera për juristët e ardhshëm të Kosovës.

Qëllimi dhe perspektiva e programit

Qëllimi primar I Kolegjit ISPE I ndërlidhur me Programin BA Juridik është që të krijoj një ambient të mirëfilltë studimor nga I cili studentët do të dalin të përgatitur dhe të formësuar akademikisht.

Staf profesional akademik i Kolegjit ISPE është maksimalisht i përkushtuar që të krijojë teknika të cilat aftësojnë studentët dhe që më pas sigurojnë zhvillimin e suksesshëm të karrierës së tyre.

Kohëzgjatja e studimeve dhe vëllimi

Studimet Bachelor në programin Juridik zgjasin katër vite, pra tetë semestra dhe numri i përgjithshëm i ECTS të nevojshme është 240 ECTS.

Vite Studimi: 4 vite   

Semestra : 8 semestra

Kreditë:1 semestër = 30 kredi

Gjithsejtë: 240 ECTS

Thirrja akademike

Studenti me mbarimin e studimeve do të fitoj thirrjen akademike Bachelor i Juridikut – LLB dhe do të pajiset me diplomë. 

Më poshtë gjeni kurrikulën dhe syllabuset e lëndëve për drejtimin Juridik. Syllabuset përmbajnë vetëm qëlllimin e modulit, syllabuset e plota studentët mund t'i gjejnë në SIS.

Programi LLB JURIDIK

Semestri I 
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Fillet e së Drejtës   Obligative      2+1  5        Syllabus
Historia e institucioneve shtetërore dhe së drejtës   Obligative      2+1  5       Syllabus
E Drejta e Bashkimit Evropian   Obligative      2+1 5       Syllabus
Hyrje në Metodat e Hulumtimit dhe Metodologji   Obligative      2+1 5       Syllabus
E Drejta Romake  Obligative       2+1 2      Syllabus
Etika në Biznes  Zgjedhore       2+0 4      Syllabus
Bazat e Sistemit Gjyqësor  Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Semestri II 
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Institucionet e BE-së   Obligative      2+1 5        Syllabus
E Drejta Evropiane e Mjedisit   Obligative      2+1 5       Syllabus
Terminologji Ligjore   Obligative      2+1 5       Syllabus
Procesi i Hartimit të Akteve Ligjore në Republikën e Kosovës   Obligative      2+1 5       Syllabus
E Drejta Evropiane Kontraktore   Obligative      2+1 5       Syllabus
Gjuhë Angleze II   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Teoria dhe Praktika Parlamentare   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Media dhe Diversiteti Kulturor dhe Fetar në BE    Zgjedhore     2+0 4     Syllabus
Semestri III
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
E Drejta Kushtetuese   Obligative      2+1  5        Syllabus
E Drejta Penale   Obligative      2+1  5       Syllabus
E Drejta Civile   Obligative      2+1 5       Syllabus
Mbrojtja Ligjore e të Dhënave   Obligative      2+1 5       Syllabus
Hyrje në të Drejtën e Konkurrencës së BEsë   Obligative      2+1 5       Syllabus
Politika Ekonomike   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Politika Kriminale   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Klinika Juridike Civile   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Semestri IV-të
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
E Drejta Administrative   Obligative      2+2  6        Syllabus
Kriminalistikë   Obligative      2+1  5       Syllabus
E Drejta Familjare dhe Trashëgimore   Obligative      2+1 5       Syllabus
E Drejta Evropiane e Mbrojtjes së Konsumatorit   Obligative      2+1 5       Syllabus
E Drejta Biznesore   Obligative      2+1 5       Syllabus
Komunikimi Masiv   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
E Drejta Penale Evropiane   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
Semestri i V-të
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
E Drejta Ndërkombëtare Publike   Obligative      2+1  5        Syllabus
E Drejta e Detyrimeve   Obligative      2+2  6       Syllabus
E Drejta e Procedurës Penale   Obligative      2+1 5       Syllabus
E Drejta Ndërkombëtare Private   Obligative      2+1 5       Syllabus
Kriminologji   Obligative      2+1 5      Syllabus
Krimi i Organizuar   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Arbitrazhi dhe Zgjidhja Ndërkombëtare e Kontesteve   Zgjedhore     2+0 4      Syllabus
Semestri VI-të
Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
E Drejta e Punës   Obligative      2+1 5        Syllabus
E Drejta e Pronësisë Intelektuale   Obligative      2+1 5       Syllabus
Procedurë Administrative   Obligative      2+1 5       Syllabus
Procedurë Civile   Obligative      2+2 6       Syllabus
Penologji   Obligative      2+1 4       Syllabus
Mbrojtja Juridike në BE   Zgjedhore      2+0 4       Syllabus
Terrorizmi   Zgjedhore     2+0 4       Syllabus
Politikat Publike dhe Qeverisja Lokale   Zgjedhore     2+0 4       Syllabus

 Semestri i VII-të

Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Globalizimi   Obligative      2+1  5        Syllabus
Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare   Obligative      2+1  5       Syllabus
Të Drejtave e Njeriut dhe Mbrojtja Ligjore në BE   Obligative      2+1 5       Syllabus
Organizatat Ndërkombëtare   Obligative      2+1 5       Syllabus
E Drejta Ndërkombëtare e Punës   Obligative      2+1 5       Syllabus
Shtetet, Tregjet dhe Integrimet Evropiane   Zgjedhore      2+0 4      Syllabus
E Drejta Bankare   Zgjedhore     2+0 4     Syllabus
Të Drejtat e Njeriut dhe Mbrojtja Ligjore në BE  Zgjedhore     2+1 5    Syllabus

 

Semestri i VIII-të

Lënda   Statusi  Fondi i Orëve  ECTS       Syllabuset
Hyrje në Metoda Kuantitative   Obligative      2+2  6        Syllabus
E Drejta Ndërkombëtare Humanitare    Obligative      2+1  5       Syllabus
Institucionet Financiare Ndërkombëtare   Obligative      2+1 5       Syllabus
Shkrim Akademik   Obligative      2+2 6       Syllabus
Tema e Diplomës   Obligative     8       Syllabus

Na Kontakto

  • (+381) 038 221 744
  • (+377) 044 674 566

Newsletter

Abonohu ne sistemin tonë për të marrë informata e reja nga Kolegji ISPE përmes emailit.

Rrjetet Sociale

Na ndiq në rrjetet sociale:
Copyright © Kolegji ISPE 2014