Programi Bachelor Ekonomik

Pofili dhe organizimi i programit: Ekonomik

Programi Ekonomik brenda Kolegjit ISPE synon të përgatisë studentët në fushën e shkencave ekonomike, dhe të marketingut.

Studentët fillimisht do të njihen me parimet apo njohuritë bazë të fushës së ekonomisë duke vazhduar tutje me thellimin e njohurive në lëndë të tjera përkatëse të secilit drejtim.

Kolegji ISPE ka hartuar një plan program i cili është në përputhje të plotë me kërkesat e tregut të punës në kuptimin që në këtë fushë tregu i punës është i ndryshueshëm.

Ekonomistët e ardhshëm duhet të njihen me sistemin Ekonomik Evropian dhe gjitha politikat dhe proceset e tjera përcjellëse në mënyrë që të jenë të aftë të shërbejnë në mënyrë sa më profesionale në vendin e tyre të punës.

Kohëzgjatja e studimeve dhe vëllimi

Viti i parë është i përgjithshëm kurse në vitin e tretë, në semestrin e fundit studentët zgjedhin njërin nga dy drejtimet e Programit Ekonomik.

Drejtimet janë:

  • Banka, Financa, Kontabilitet
  • Marketing
  • Menaxhment dhe Informatikë
  • Ekonomiks

Studimet Bachelor në programin e Fakultetit Ekonomike zgjasin tre vite, pra gjashtë semestra dhe numri i përgjithshëm i ECTS të nevojshme është 180.

Vite studimit:  3 vite

Semestra: 6 semestra

Kreditë: 1 semestër = 30 ECTS

Gjithsejtë: 180 ECTS

Thirrja akademike

Pas përfundimit të studimeve studenti merr titullin akademikBachelor i Ekonomikutdhe pajiset me diplomë. 

N

r.

O

/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 Syllabuset

L

U

 Syllabus

 1.

 O

 Hyrje ne Mikroekonomi

 2

 2

 6

 Syllabus

2.

O

Matematikë

2

2

6

 Syllabus

 3.

 O

E Drejta Biznesore

2

 2

 6

 Syllabus

4.

O

Gjuhë Angleze

2

1

4

 Syllabus

5.

O

Shkrim Akademik

2

1

4

 Syllabus

6.

Z

Integrime Ekonomike Evropiane

2

1

4

 Syllabus

7.

Z

Metodologjia e Hulumtimit

2

1

4

 Syllabus

Semestri II Drejtimi i përgjithshëm (aplikueshëm për të gjitha drejtimet)

Viti I Semestri II

N

r.

O

/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 Syllabuset

L

U

 1.

 O

 Hyrje ne Makroekonomi

 2

 2

 6

Syllabus

 2.

 O

Informatikë

 2

 2

 6

Syllabus

3.

O

Kontabilitet

2

2

6

Syllabus

4.

 O

Menaxhment

 2

 1

 5

Syllabus

5.

O

Statistikë

2

1

5

Syllabus

6.

Z

Gjuhë Angleze 2

2

1

4

Syllabus

 7.

Z

Tregu i Brendshëm nga Pikëpamja Ekonomike

2

 1

 4

Syllabus

Semestri III

Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Viti II Semestri III

N

r.

O

/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 

Syllabuset

L

U

1.

O

Paraja, Banka dhe Krediti

2

3

7

Syllabus

2.

O

Kontabiliteti Financiar

2

3

7

Syllabus

3.

O

Marketingu

2

2

6

Syllabus

4.

O

 Informatika e Biznesit

2

2

6

Syllabus

 5.

Z

Ndërmarrësia

2

1

4

Syllabus

6.

Z

Anglishtja për Biznes

2

1

4

Syllabus

7.

Z

Bashkimi Ekonomik dhe Monetar

2

1

4

Syllabus

8.

Z

Etika në Biznes

2

1

4

Syllabus

Semestri IV Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Viti II Semestri IV

N

O

Lëndët

Orë/ javë

ECTS

Syllabuset

1.

O

Financat Publike

2

2

6

Syllabusi

2.

O

Makroekonomia 2

2

2

6

Syllabusi

3.

O

 Ekonomia e Sigurimeve

 2

2

5

Syllabusi

4.

O

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

2

2

5

Syllabusi

5.

O

Biznesi Ndërkombëtar

2

1

4

Syllabusi

6.

Z

Anglishtja për Biznes 2

2

1

4

Syllabusi

7.

Z

Sjellja Organizative

2

1

4

Syllabusi

8.

Z

Vendimmarrja në Biznes

2

1

4

Syllabusi

Semestri V Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Viti III Semestri V

N

r.

O

/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

Syllabuset

L

U

1.

O

Analiza Financiare

2

3

7

Syllabusi

2.

O

Menaxhimi Bankar – Operacionet Bankare

2

3

7

Syllabusi

3.

O

Metodat e Hulumtimit

2

2

6

Syllabusi

4.

O

Menaxhimi i Projekteve

2

2

6

Syllabusi

5.

Z

E-Biznesi

2

1

4

 Syllabusi

6.

Z

Sjellja Konsumatore

2

1

4

 Syllabusi

7.

Z

Financat e BE-së dhe Kontrolli Financiar në BE

2

1

4

 

Syllabusi

8.

Z

Zhvillimi i Qëndrueshëm

2

1

4

Syllabusi

Semestri VI Drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet

Viti III Semestri VI

N

r.

O

/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 

Syllabuset

L

U

1.

O

Tregjet dhe Institucionet Financiare

2

2

6

Syllabus

2.

O

Financat e Korporatave

2

2

6

Syllabus

3.

O

Teza e Diplomës

-

-

5

-Syllabus

4.

O

Auditimi

2

2

5

Syllabus

5.

O

Ekonometria

1

2

4

Syllabus

6.

Z

Marrëdhëniet e Jashtme Ekonomike të BE-së

2

1

4

Syllabus

7.

Z

Menaxhimi i Investimeve

2

1

4

Syllabus

Semestri III Drejtimi Marketing

N

r.

O

/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 Syllabuset

L

U

1.

O

Marketingu

2

3

7

  Syllabus

2.

O

Kontabiliteti Menaxherial

2

3

7

  Syllabus

3.

O

Informatika e Biznesit

2

2

6

  Syllabus

4.

O

Psikologjia e Biznesit

2

2

6

  Syllabus

5,

Z

Anglishtja për Biznes

2

1

4

 Syllabus

6.

Z

Bashkimi Ekonomik dhe Monetar

2

1

4

 Syllabus

7.

Z

Ndërmarrësia

2

1

4

Syllabus

Semestri IV Drejtimi Marketing

Viti II Semestri IV

Nr.

O/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 

Syllabuset

L

U

1.

O

Hulumtimet e Marketingut

2

2

6

Syllabus

2.

O

Biznesi Ndërkombëtar

2

2

6

Syllabus

3.

O

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

2

2

5

Syllabus

4.

O

Ekonomiksi Menaxherial

2

2

5

Syllabus

5.

O

Vendimmarrja në Biznes

2

1

4

Syllabus

6.

Z

Anglishtja për Biznes 2

2

1

4

Syllabus

7.

 Z

Ekonomia e Sigurimeve

2

1

4

Syllabus

8.

Z

Koordinimi i Politikave Ekonomike dhe të Punësimit në BE

2

1

4

Syllabus
Semestri V Drejtimi Marketing

Viti III Semestri V

Nr.

O/ Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 ECTS

Syllabuset

L

U

1.

O

Marketingu Ndërkombëtar

2

3

7

 

2.

O

E-Marketingu

2

3

7

 

3.

O

Metodat e Hulumtimit

2

2

6

 

4.

O

Sjellja Konsumatore

2

2

6

 

5.

Z

Komunikimi në Biznes

2

1

4

 

6.

Z

Promocioni

2

1

4

 

7.

Z

E-Biznesi

2

1

4

 

8.

Z

Menaxhimi i Projekteve

2

1

4

 
Semestri VI Drejtimi Marketing

Viti III Semestri VI

Nr.

O/Z

 

Lëndët

Orë/ javë

 

ECTS

 Syllabuset

L

U

1.

O

Strategjia e Marketingut

2

2

6

 Syllabus

2.

O

Organizatat Ndërkombëtare

2

2

6

  Syllabus 

3.

O

Teza e Diplomës

-

-

5

  Syllabus

4.

O

Marketingu i Shërbimeve

2

2

5

Syllabus

5.

O

Distribuimi dhe Metodat e Shitjes

2

1

4

 Syllabus

6.

Z

Menaxhimi i Dizajnit dhe Produktit

2

1

4

 Syllabus

7.

Z

Sistemi Informativ i Menaxhmentit

2

1

4

 Syllabus

Na Kontakto

  • (+381) 038 221 744
  • (+377) 044 674 566

Newsletter

Abonohu ne sistemin tonë për të marrë informata e reja nga Kolegji ISPE përmes emailit.

Rrjetet Sociale

Na ndiq në rrjetet sociale:
Copyright © Kolegji ISPE 2014